RODO

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

W związku z powyższym, poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Muzeum Ziemi Kościerskiej, ul. Rynek 9, 83-400 Kościerzyna oraz zasady, na jakich będzie się to odbywać po 25 maja 2018 roku. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Klauzula informacyjna Muzeum Ziemi Kościerskiej

 1. Administratorem danych jest Muzeum Ziemi Kościerskiej, ul. Rynek 9, 83-400 Kościerzyna.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Piotr Piątak, e-mail: ppiatak@kancelariapiatak.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  a) realizacji zadań własnych wynikających ze Statutu Muzeum, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 720 z późn. zm.) lub innych przepisów prawa,
  b) sprzedaży produktów lub usług oferowanych przez Administratora;
  c) dochodzenia roszczeń;
  d) archiwizacji;
  e) udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski;
  f) prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia poprzez stosowanie monitoringu w oznaczonych miejscach.
 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), zwanego dalej „RODO”.
 2. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania z mocy przepisów prawa.
 3. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednakże jest to niezbędne do realizacji powyżej określonych celów.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa.
 5. Osoba, której dane są przetwarzane posiada:
  – na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,
  – na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,
  – na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora danych ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
  – na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
  – prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 6. Osoba podająca dane osobowe nie posiada:
  – w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawa do usunięcia danych osobowych przez okres wynikający z czynności wskazanych w przytoczonym przepisie,
  – prawa do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
 7. Podane dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.