Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Muzeum Ziemi Kościerskiej im. dra Jerzego Knyby w Kościerzynie

Muzeum Ziemi Kościerskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Ziemi Kościerskiej

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, zamieszczone załączniki nie mają wskazanego rozszerzenia i wielkości pliku do pobrana,
 • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
 • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 31.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Aktualizacja deklaracji: 31.03.2022 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Dysarz, k.dysarz@koscierzyna.gda.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu /58/ 680-04-88. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście

Wejście główne na teren Muzeum Kolejnictwa znajduje się od strony ulicy Towarowej i prowadzi przez bramę. Na drzwiach wejściowych została zamontowana tabliczka informująca o możliwości wprowadzenia do obiektu psa przewodnika.

Parking

Przed bramą Muzeum Kolejnictwa w odległości 30 m znajduje się parking ogólnodostępny na 29 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, 3 miejsca wyznaczone i oznakowane dla osób niepełnosprawnych oraz 3 miejsca postojowe autokarowe.

Toalety

Toalety dla zwiedzających znajdują się na poziomie gruntu w pomieszczeniu przylegającym do hali parowozowni z wejściem bezpośrednio z dworu. Jedna z toalet jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Utrudnienia  

 1. Na terenie ekspozycji znajduje się kilka przejazdów przez tory i związanych z nimi nierówności gdzie może być konieczna pomoc drugiej osoby.
 2. Otwarte dla zwiedzających pojazdy szynowe nie posiadają specjalnych udogodnień dla osób z niepełnosprawnością ruchową, pozwalających na wejście do środka

Podłoga jednej z sal ekspozycyjnych znajduje się 12 cm poniżej poziomu gruntu

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo

 1. Na terenie Muzeum nie ma schodów stanowiących jedyną drogę dotarcia do części ekspozycji
 2. Niemal cała ekspozycja mieści się na poziomie gruntu
 3. Parking posiada trzy wydzielone miejsca dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących

 1. W ekspozycji plenerowej znajdują się makiety odlane z brązu, przedstawiające Zespół Parowozowni, oraz dwa parowozy. Posiadają one opisy w alfabecie Braille’a.
 2. Cały zgromadzony tabor kolejowy może być dotykany przez zwiedzających, co ułatwia niewidomym zapoznanie się z ekspozycją.
 3. Zwiedzanie z psem przewodnikiem jest dozwolone.

RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM Z